Beschrijving

**TERMIJN IS PER 15-09-2022 VERLOPEN. ER KAN NIET MEER WORDEN GEREAGEERD**


Te Huur: Kantoorruimten


Datum publicatie: 25 augustus 2022


De gemeente Utrecht (‘’de gemeente’’) zoekt een huurder voor vrijkomende kantoorruimten in het verzamelgebouw aan de Burgemeester Verderlaan 17-19 te Utrecht. Hiervoor schrijft de gemeente een openbare selectie uit. Op deze manier kunnen alle geïnteresseerden via een toetsbare en transparante selectieprocedure meedingen.


Objectinformatie

Adres: Burgemeester Verderlaan 17-19 te Utrecht

Kadastrale kenmerken: Gemeente Utrecht, sectie V, nummer 486

Bestemming en gebruik: kantoorruimte.


Ruimte 1: Burgemeester Verderlaan 17, ca. 411 m2 op de begane grond

Ruimte 2: Burgemeester Verderlaan 17, ca. 525 m2 op de 1e verdieping

Ruimte 3: Burgemeester Verderlaan 17, ca 56,4 m2 op de 1e verdieping

Ruimte 4: Burgemeester Verderlaan 19, ca. 419 m2 op de begane grond

Het betreft ruimten in een kantoorverzamelgebouw, voorzieningen zoals entree, toiletten en gangen worden gemeenschappelijk gebruikt.


Huurvoorwaarden

Huuringangsdatum: 1 januari 2023.


Huurtermijn: Met het oog op geplande herontwikkeling is sprake van een tijdelijke huurovereenkomst voor een eenmalige huurtermijn van 2 jaar met als definitieve einddatum 31 december 2024.


Opzegtermijn: Niet van toepassing, overeenkomst eindigt van rechtswege.


Huurprijs: Nader overeen te komen, gegadigden worden uitgenodigd een marktconforme huurprijs te bieden.


BTW: indien niet geopteerd kan worden voor een met BTW belaste huurprijs wordt de huurprijs ter compensatie van het financiële nadeel dat verhuurder hierdoor lijdt met een nader te bepalen percentage verhoogd.


Servicekosten: € 37,50 per m2 per jaar exclusief BTW, vaste vergoeding zonder nacalculatie. Voor zover bijkomende levering van zaken en diensten niet door de verhuurder worden verzorgd dient de huurder zelf voor eigen rekening en risico rechtstreekse overeenkomsten af te sluiten.


Indexering: De huurprijs en servicekosten worden jaarlijks op 1 januari, voor het eerst 1 januari 2024 verhoogd op basis van het CPI-prijsindexcijfer zoals wordt gepubliceerd door het CBS.


Betalingen: Per maand vooruit te voldoen.


Zekerheidsstelling: Waarborgsom of bankgarantie ter grootte van een bruto kwartaalverplichting.


Opleveringsniveau: In de staat waarin het de ruimten zich op de huuringangsdatum bevinden. De ruimten zijn voorzien van bestaande plafonds met verlichting, scheidingswanden en vloerbedekking die eenmalig in de huidige staat aan de huurder ter beschikking worden gesteld. Eventueel door de huurder gewenste aanpassingen dient huurder voor eigen rekening en risico uit te laten voeren.


Huurovereenkomst: Conform standaard model Gemeente Utrecht, gebaseerd op het ROZ-model kantoorruimte 2015, met de daarbij behorende Algemene Bepalingen.


Bijzondere huurvoorwaarden: In de huurovereenkomst wordt vastgelegd dat de tijdelijke huurovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt op 31 december 2024, dat het de huurder nadrukkelijk bekend is dat de gehuurde ruimte uiterlijk op 31 december 2024 volledig ontruimd en vrij van huur en gebruik aan de verhuurder ter beschikking dient te zijn gesteld en dat huurder op geen enkele wijze gerechtigd is tot ontruimingsbescherming dan wel vervangende bedrijfsruimte.


Voorbehoud: Bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst, waarvan een Bibop procedure onderdeel kan uitmaken.


Tijdige ontruiming en oplevering van de ruimten door de huidige huurders.Selectiecriteria

De gemeente Utrecht beoordeelt inschrijvingen op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria. De criteria zijn opgebouwd uit randvoorwaardelijke criteria (voldoet u niet aan één van deze criteria dan maakt u geen aanspraak op een aanbieding vanuit de gemeente Utrecht) en aanvullende criteria. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.


Randvoorwaardelijke criteria

Niet accepteren van de huurvoorwaarden zoals hierboven weergegeven en de huurovereenkomst conform het standaard model van de gemeente Utrecht en de bijzondere huurvoorwaarden - Weging: K.O.

Niet accepteren van het voorbehoud bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst - Weging: K.O.

Geen positief advies voortvloeiend uit een eventuele Bibop procedure - Weging: K.O.

Niet voldoen aan bestemming conform het bestemmingsplan- Weging: K.O.


Aanvullende criteria

Gegadigde die de hoogste marktconforme huurprijs biedt - Weging: 80%

Een bedrijfsvoering die past binnen het kantoorverzamelgebouw met overwegend organisaties met een maatschappelijk karakter als buren - Weging: 20%


Wilt u aanspraak maken op aanbieding van verhuur?

Indien u in aanmerking wilt komen voor het huren van het object dan dient u uw interesse en onderbouwing uiterlijk voor 15 september 2022, 17.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan Jan Buwalda via j.buwalda@utrecht.nl, onder vermelding van ”Interesse huur Burgemeester Verderlaan 17-19”. Indien uw bericht na deze termijn wordt ontvangen, wordt u niet meer meegenomen als geïnteresseerde in de selectieprocedure. Het staat de gemeente vrij om op ieder moment de procedure te beëindigen en niet over te gaan tot een aanbieding van verhuur. U heeft in een dergelijk geval geen enkel recht op vergoeding van kosten en/of schade op welke wijze dan ook.


Indien zich gedurende de gestelde reactietermijn van 20 dagen geen gegadigden melden blijft deze openbare selectie open en is de gemeente Utrecht gerechtigd een huurovereenkomst aan te gaan met de eerste gegadigde die zich meldt.


Beoordeling van uw reactie

De gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen.


Er kunnen zich dan twee situaties voordoen:

1. U voldoet aan de gestelde criteria en heeft de hoogste score. De gemeente Utrecht beoordeeld u als meest geschikte potentiële huurder. De gemeente kan dan de stukken opvragen waaruit u kan aantonen dat u voldoet aan de gestelde criteria. Deze stukken dient u binnen 5 werkdagen op verzoek van de gemeente toe te sturen. De gemeente zal u uitnodigen voor een verificatiegesprek. Indien het verificatiegesprek positief is zal de gemeente u een huurvoorstel doen toekomen. Indien de als eerste geëindigde geïnteresseerde afvalt kan de gemeente besluiten de als tweede geëindigde geïnteresseerde uit te nodigen voor een verificatiegesprek, of de hele procedure opnieuw op te starten.

2. U voldoet niet aan de gestelde criteria of heeft niet de hoogste score. U maakt dan geen aanspraak op aanhuur van de ruimte en de gemeente zal u hierover informeren.


Bij vragen, neem contact op met Jan Buwalda via j.buwalda@utrecht.nl of via de rode knop 'Contact opnemen'.

Oppervlakte 1.411 m2
Capaciteit 0 personen
Aantal ruimtes 4 ruimtes
  • Locatiesoort:
    Openbare inschrijvingen ▪ Gemeente panden ▪ Kantoren
  • Activiteiten:
    Kantoor ▪ Ondernemen
  • Bereikbaarheid:
    Eigen parkeergelegenheid