Beschrijving

**TERMIJN IS PER 11-04-2023 VERLOPEN. ER KAN NIET MEER WORDEN GEREAGEERD**


Te huur: gymzaal aan de Grote Trekdreef 3


Datum publicatie: 20 maart 2023.


De gemeente Utrecht (‘’de gemeente’’) zoekt een huurder voor een gymzaal met kleedlokalen aan de Grote Trekdreef 3 te Utrecht. Hiervoor schrijft de gemeente een openbare selectie uit. Op deze manier kunnen alle geïnteresseerden via een toetsbare en transparante selectieprocedure meedingen.


Objectinformatie

Adres: Grote Trekdreef 3, 3564 BK, Utrecht

Kadastrale kenmerken: Gemeente Utrecht , sectie F nummer 2371

Bestemming en gebruik: maatschappelijk, onderwijs, sportfunctie.

Oppervlakte: ca. 463 m² nette vloeroppervlakte, ca. 514 m² bruto vloeroppervlakte

Deelverhuur mogelijk: nee.


Huurvoorwaarden

Huuringangsdatum: in overleg.

Huurtermijn: tijdelijke huurperiode t/m eind 2024. Nadien wordt het gehuurde gesloopt.

De gemeente heeft géén herhuisvestingverplichting jegens huurder.

Opzegtermijn: tenminste 2 maanden.

Huurprijs: € 32.410,- per jaar exclusief BTW en exclusief energielasten en exclusief

servicekosten.

BTW: indien niet geopteerd kan worden voor een met BTW belaste huurprijs wordt de

huurprijs ter compensatie van het financiële nadeel dat verhuurder hierdoor lijdt met

een nader te bepalen percentage verhoogd

Servicekosten € 4.50,- per m2 BVO per jaar exclusief BTW, vaste vergoeding zonder nacalculatie.

Indexering: de huurprijs en servicekosten worden jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na

huuringangsdatum verhoogd op basis van het CPI-prijsindexcijfer zoals wordt v

gepubliceerd door het CBS.

Betalingen: per maand vooruit te voldoen.

Zekerheidsstelling: waarborgsom of bankgarantie ter grootte van twee maanden huur.


Opleveringsniveau: in de staat waarin het de ruimte zich op de huuringangsdatum bevindt.

In het gehuurde is geen warm water aanwezig. De watertoevoer van de

douchevoorzieningen zijn afgesloten. Gezien de beoogde sloop van het gebouw is de

gemeente niet voornemend enige investeringen te doen in het gehuurde.


Huurder dient er mee bekend te zijn dat het gehuurde meer dan 40 jaar oud is, hetgeen

betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit en installaties gesteld mogen worden,

aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe objecten.


Het gehuurde betreft een gymzaal; eventuele (technische) aanpassingen die nodig zijn

voor een ander beoogd gebruik (dan sporten in een gymzaal) zijn voor rekening en

risico van huurder.


Huurovereenkomst: conform standaard model Gemeente Utrecht, gebaseerd op het ROZ-model 2015 met de daarbij behorende Algemene Bepalingen.

Vergunningen: Huurder is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de (mogelijk) benodigde (gebruiks)vergunningen/meldingen plus eventuele

(bouwkundige)aanpassingen die daaruit voortvloeien.

Voorbehoud: bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst, waarvan een BiboB procedure onderdeel kan uitmaken.Selectiecriteria

De gemeente Utrecht beoordeelt inschrijvingen op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria. De criteria zijn opgebouwd uit randvoorwaardelijke criteria (voldoet u niet aan één van deze criteria dan maakt u geen aanspraak op een aanbieding vanuit de gemeente Utrecht) en aanvullende criteria. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.


Randvoorwaardelijke criteria

Niet accepteren van de huurvoorwaarden zoals hierboven weergegeven en de huurovereenkomst conform het standaard model van de gemeente Utrecht (K.O.)

Niet accepteren van het voorbehoud bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst (K.O)

Geen positief advies voortvloeiend uit een eventuele Bibob procedure (K.O.)

Het (beoogde) gebruik voldoet niet aan het bestemmingsplan (K.O)

K.O. betekent ‘knock out’ criterium. (voldoet u niet aan één van deze criteria dan komt u niet in aanmerking voor een aanbieding vanuit de gemeente Utrecht)


Aanvullende criteria

Samenwerkingsverband, subsidie- of andere financieringsrelatie met de gemeente Utrecht, (20 punten)

De kandidaat-huurder wenst afwijkende voorwaarden en condities ten opzichte van de hierboven genoemde objectinformatie. (-15 punten (aftrek))

Het beoogde gebruik creëert maatschappelijke meerwaarde voor specifiek de inwoners van de wijk Overvecht. (25 punten)

De functie is gericht op het bevorderen van welzijn, gezondheid of educatie van gebruikers en bezoekers. (15 punten)


Wilt u aanspraak maken op aanbieding van verhuur?

Indien u in aanmerking wilt komen voor het huren van het object dan dient u uw interesse en onderbouwing uiterlijk voor 11 april 2023, 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoedgunningen@utrecht.nl onder vermelding van ”Interesse huur Grote Trekdreef 3’’. Hierbij dient u te motiveren en te onderbouwen waarom u voldoet aan de gestelde criteria en welk beoogde invulling en gebruik van de gymzaal u voor ogen heeft.


Indien uw bericht na deze termijn wordt ontvangen, wordt u niet meer meegenomen als geïnteresseerde in de selectieprocedure. Het staat de gemeente vrij om op ieder moment de procedure te beëindigen en niet over te gaan tot een aanbieding van verhuur. U heeft in een dergelijk geval geen enkel recht op vergoeding van kosten en/of schade op welke wijze dan ook.


Beoordeling van uw reactie

De gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen.


Er kunnen zich dan twee situaties voordoen:

1. U voldoet aan de gestelde criteria en heeft de hoogste score. De gemeente Utrecht beoordeeld u als meest geschikte potentiële huurder. De gemeente kan dan de stukken opvragen waaruit u kan aantonen dat u voldoet aan de gestelde criteria. Deze stukken dient u binnen 5 werkdagen op verzoek van de gemeente toe te sturen. De gemeente zal u uitnodigen voor een verificatiegesprek. Indien het verificatiegesprek positief is zal de gemeente u een huurvoorstel doen toekomen. Indien de als eerste geëindigde geïnteresseerde afvalt kan de gemeente besluiten de als tweede geëindigde geïnteresseerde uit te nodigen voor een verificatiegesprek, of de hele procedure opnieuw op te starten.

2. U voldoet niet aan de gestelde criteria of heeft niet de hoogste score. U maakt dan geen aanspraak op aanhuur van de ruimte en de gemeente zal u hierover informeren


Er meldt zich geen gegadigde binnen de gestelde termijn

Indien zich gedurende de hierboven gestelde reactietermijn van 20 dagen geen gegadigden melden blijft deze openbare selectie open en is de gemeente Utrecht gerechtigd een huurovereenkomst aan te gaan met de eerste gegadigde die zich meldt.Oppervlakte 275 m2
Capaciteit 30 personen
Aantal ruimtes 1 ruimtes
  • Locatiesoort:
    Openbare inschrijvingen ▪ Gemeente panden ▪ Danszalen ▪ Opslagruimtes ▪ Sportaccommodaties ▪ Yoga- en Meditatieruimtes
  • Activiteiten:
    Dansen ▪ Opslag ▪ Sporten ▪ Wijkactiviteiten ▪ Yoga, Shiatsu en/of Meditatie