Beschrijving

**TERMIJN IS PER 11-11-2022 VERLOPEN. ER KAN NIET MEER WORDEN GEREAGEERD**Datum publicatie: 24 oktober 2022


Aan de rand van Park Transwijk en direct tegenover de nieuwbouwwijk Merwedekanaalzone ligt een perceel met verschillende gebouwen die zijn bestemd voor verschillende maatschappelijke voorzieningen. De locatie is gunstig gelegen aan de doorgaande weg Europalaan 55 met goede fiets en busverbindingen. Op het terrein is ruimte voor eigen parkeerplaatsen.


De Vastgoedorganisatie van de gemeente Utrecht zoekt een huurder voor de maatschappelijke gebouwen aan de Europalaan 55 in Utrecht. Hiervoor schrijft de gemeente een openbare selectie uit. Op deze manier kunnen alle geïnteresseerden via een toetsbare en transparante selectieprocedure meedingen.


Objectinformatie:

Adres: Europalaan 55

Kadastrale kenmerken: Gemeente Utrecht , sectie R, nummer 1211, 1212, 1213 en 11007.


Bestemming en gebruik:

Op hoofdlijnen: Sport en speeltuitleen, maatschappelijke voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, religie, onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren.


In aanvulling daarop mogen de volgende functies worden uitgeoefend:

1. kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen;

2. theeschenkerij;

3. openlucht theater;

4. kinderboerderij;

5. verkeerstuin.

Zie http://www.ruimtelijkeplannen.nl voor de volledige bestemmingsplan informatie.


Totaal beschikbare oppervlakte: ca. 494 m² bruto vloeroppervlak ofwel ca. 429 m² verhuurbaar vloeroppervlak.

Het naastgelegen bosperceel is ca. 3.450 m² groot.


De verschillende huurprijzen staan op de afbeelding en zijn per jaar, exclusief BTW en per prijspeil 1 september 2022.

Deelverhuur van één gebouw is niet mogelijk.

Verhuur van één of meerdere gebouwen behoort uiteraard wel tot de mogelijkheden. In de loods, opslag en balie zijn echter geen toiletvoorzieningen aanwezig.


Het bosperceel wordt enkel in combinatie met kantoor Rood of Gebouw Blauw verhuurd in verband met de aanwezigheid van toiletvoorzieningen in deze gebouwen.


Parkeren:

De parkeerplaatsen zullen zodra deze beschikbaar komen, enkel in combinatie met de gebouwen te huur worden aangeboden aan de huurders van de opstallen. De parkeerplaatsen worden in eerste instantie naar rato m² gehuurde toebedeeld aan de huurders. (Losse verhuur van parkeerplaatsen is niet mogelijk). Direct naast het gehuurde zijn openbare parkeerplaatsen gelegen voor bezoekers.


Huurvoorwaarden:

Huuringangsdatum: per 30 november 2022


Huurtermijn: 5 jaar


Opzegtermijn: tenminste 12 maanden


Huurprijs: zie de afbeelding met de tabel met marktconforme- en kostprijsdekkende huurprijs, exclusief BTW (afbeelding wordt groter getoond indien geopend in nieuw tabblad). Indien een huurder voldoet aan de daarvoor gestelde criteria van de Kaderbrief Vastgoed van de Gemeente Utrecht is de kostprijsdekkende huurprijs van toepassing, Zie Kaderbrief Vastgoed 2017.


BTW: indien niet geopteerd kan worden voor een met BTW belaste huurprijs wordt de huurprijs ter compensatie van het financiële nadeel dat verhuurder hierdoor lijdt met een nader te bepalen percentage verhoogd


Servicekosten: nader te bepalen bedrag per m2 per jaar exclusief BTW, vaste vergoeding zonder nacalculatie. Voor zover bijkomende levering van zaken en diensten niet door de verhuurder worden verzorgd dient de huurder zelf voor eigen rekening en risico rechtstreekse overeenkomsten af te sluiten.


Indexering: de huurprijs en servicekosten worden jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum verhoogd op basis van het CPI-prijsindexcijfer zoals wordt gepubliceerd door het CBS.


Betalingen: per kwartaal vooruit te voldoen.


Zekerheidsstelling: waarborgsom of bankgarantie ter grootte van een bruto kwartaalverplichting.


Opleveringsniveau: in de staat waarin het de ruimte zich op de huuringangsdatum bevindt.


Bijzondere huurvoorwaarden: het Gehuurde maakt onderdeel uit van een complex met meerdere gebouwen en huurders. Een huishoudelijk regelement zal van toepassing zijn op het gebruik. Voorts grenst de locatie aan Park Transwijk waarvoor een strategische ruimtelijke visie in voorbereiding is.


Huurovereenkomst: conform standaard model Gemeente Utrecht, gebaseerd op het ROZ-model in de zin van BW 7:230a, met de daarbij behorende Algemene Bepalingen.


Voorbehoud: bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst, waarvan een Bibop procedure en kredietwaardigheidscontrole onderdeel kan uitmaken.Selectiecriteria

De gemeente Utrecht beoordeelt inschrijvingen op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria. De criteria zijn opgebouwd uit randvoorwaardelijke criteria (voldoet u niet aan één van deze criteria dan komt u niet in aanmerking voor een aanbieding vanuit de gemeente Utrecht) en aanvullende criteria. Ten overvloede wijzen wij u erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.


Randvoorwaardelijke criteria:

1. Niet accepteren van de huurvoorwaarden zoals hierboven weergegeven en de huurovereenkomst conform het standaard model van de gemeente Utrecht - K.O

Niet accepteren van het voorbehoud bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst - K.O

2. Geen positief advies voortvloeiend uit een eventuele Bibop procedure of kredietwaardigheidscontrole - K.O

3. Het (beoogde) gebruik voldoet niet aan het bestemmingsplan - K.O

4. De functie in het gehuurde is niet passend op de locatie en/of het park omdat algemeen bekend is dat overlast kan worden verwacht in de omgeving en daardoor met succes bezwaar mogelijk is, danwel dat de openbare orde en veiligheid in het geding komt - K.O

5. Het geven van onvoldoende informatie (ook na vragen) - K.O


K.O. betekent ‘knock out’ criterium. (voldoet u niet aan één van deze criteria dan komt u niet in aanmerking voor een aanbieding vanuit de gemeente Utrecht)


Aanvullende criteria en maximaal aantallen punten:

- Samenwerkingsverband, subsidie- of andere financieringsrelatie met de gemeente Utrecht t.b.v. een beleidsdoel of sociaal ondernemer waarbij meer dan 30% van de omzet bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken - 10 punten

- Bij een kostprijsdekkende huur: voldoen aan de gestelde criteria van de Kaderbrief Vastgoed van de Gemeente Utrecht waarbij de kostprijsdekkende huurprijs van toepassing is. Indien hier niet aan voldaan wordt, geldt de ‘marktconforme’ huurprijs - 30 punten

- De functie is passend binnen de park omgeving - 20 punten

- De functie is een aanvulling op de reeds aanwezige voorzieningen in het park en de naastgelegen wijken - 20 punten

- De functie is gericht op de inwoners van direct omliggende wijken: publieksvriendelijk - 20 punten

- Huur van alle aangeboden gebouwen, ruimten en het bosperceel - 10 punten

- De functie is gericht op het bevorderen van (dieren)welzijn, gezondheid of educatie van gebruikers en bezoekers - 10 punten

- Het gehuurde wordt voor tenminste 36 uur of meer in de week gebruikt - 10 punten

- Door huurkandidaat gewenste afwijkende voorwaarden en condities ten opzichte van de objectinformatie -20 punten (aftrek)


---


Wilt u aanspraak maken op aanbieding van verhuur?

Indien u in aanmerking wilt komen voor het huren van het object dan dient u uw interesse en onderbouwing uiterlijk voor 11 november 2022 13.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan XXXXXXX via X.XXX@utrecht.nl, onder vermelding van ”Interesse huur Europalaan 55". Indien uw bericht na deze termijn wordt ontvangen, wordt u niet meer meegenomen als geïnteresseerde in de selectieprocedure. U heeft in een dergelijk geval geen enkel recht op vergoeding van kosten en/of schade op welke wijze dan ook.


Beoordeling van uw reactie

De gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen.


Er kunnen zich dan twee situaties voordoen:

1. U voldoet aan de gestelde criteria en heeft de hoogste score. De gemeente Utrecht beoordeeld u als meest geschikte potentiële huurder. De gemeente kan dan de stukken opvragen waaruit u kan aantonen dat u voldoet aan de gestelde criteria. Deze stukken dient u binnen 5 werkdagen op verzoek van de gemeente toe te sturen. De gemeente zal u uitnodigen voor een verificatiegesprek. Indien het verificatiegesprek positief is zal de gemeente u een huurvoorstel doen toekomen. Indien de als eerste geëindigde geïnteresseerde afvalt kan de gemeente besluiten de als tweede geëindigde geïnteresseerde uit te nodigen voor een verificatiegesprek, of de hele procedure opnieuw op te starten.

2. U voldoet niet aan de gestelde rand voorwaardelijke criteria of heeft niet de hoogste score. U maakt dan geen aanspraak op aanhuur van de ruimte en de gemeente zal u hierover informeren. Voor deze deelnemers bestaat de mogelijkheid om in rechte op te komen tegen dit bericht van afwijzing, uitsluitend door het aanhangig maken van een procedure in kort geding bij de Voorzieningenrechter in Utrecht. De termijn hiervoor is gesteld op twintig kalenderdagen na de verzenddatum van het bericht van afwijzing. Deze termijn is een vervaltermijn, waarna de deelnemers niet meer in rechte kunnen opkomen tegen de afwijzing.


Er meldt zich geen gegadigde binnen de gestelde termijn

Indien zich gedurende de hierboven gestelde reactietermijn van 20 dagen geen gegadigden melden blijft deze openbare selectie open en is de gemeente Utrecht gerechtigd een huurovereenkomst aan te gaan met de eerste gegadigde die zich meldt.


Vragen?

Bij vragen over de selectieprocedure, neem contact op met XXXXXX - assetmanager, via e-mail X.XXXX@utrecht.nl. Indien de vraag en het antwoord relevant is voor overige gegadigden dan wordt dit op deze website gepubliceerd.Uitleg scores:

Maximaal aantal punten wordt toegekend indien volledig wordt voldaan aan het criterium. Geen punten worden gegeven indien niet aan het criterium wordt voldaan. Een deel van de punten wordt toegekend wanneer gedeeltelijk wordt voldaan.


TERMIJN IS VERLOPEN ER KAN NIET MEER WORDEN GEREAGEERD

Oppervlakte 3.944 m2
Capaciteit 0 personen
Aantal ruimtes 6 ruimtes
  • Locatiesoort:
    Openbare inschrijvingen ▪ Gemeente panden ▪ Ateliers en werkplaatsen ▪ Kinderopvang ▪ Opslagruimtes ▪ Praktijkruimtes ▪ Welzijnsaccommodaties en buurthuizen ▪ Terreinen ▪ Overig
  • Bereikbaarheid:
    Eigen parkeergelegenheid