Beschrijving

Huurvoorwaarden

Geplande oplevering: Q1 2026

Huurtermijn: 5 + 5 jaar gevolgd door aansluitende periodes van telkens 1 jaar.
Opzegtermijn: Met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 jaar.

Markthuur conform de Kaderbrief Vastgoed 2017 brengt de Gemeente een markthuur in rekening bij Beoogd Huurders. De markthuur is normaliter de jaarhuur die op het moment van taxeren in de markt behaald kan worden. Deze wordt bepaald door een gecertificeerd taxateur, uitgaande van een optimale marketing en verhuur aan de meestbiedende gegadigde. Deze taxatie kan pas worden uitgevoerd als de ontwerpfase is afgerond en voor het besluit genomen is om te starten met de Uitvoeringsfase (go/no-go). Om deze reden is de vaststelling van de markthuur voor het cultuurcluster gebaseerd op een inschatting op basis van de andere (referentie) panden uit de gemeentelijke portefeuille Cultuur.

Huurprijs: € 133 per m2 VVO per jaar exclusief BTW, prijspeil 2026, voor de 1220 m2 aan kantoren en creatieve bedrijvigheid.
€ 99 per m2 VVO per jaar exclusief BTW, prijspeil 2026 voor de 415 m2 maatschappelijke functies.

BTW: Indien niet geopteerd kan worden voor een met BTW belaste huurprijs wordt de huurprijs ter compensatie van het financiële nadeel dat verhuurder hierdoor lijdt met een nader te bepalen percentage verhoogd.

Servicekosten: de jaarlijkse service/ onderhoudskosten zijn globaal geraamd op een bedrag van € 34.650 per jaar exclusief BTW, vaste vergoeding zonder nacalculatie. Prijspeil 2022. Bij afsluiting van elke ontwerpfase wordt deze raming herijkt en geactualiseerd.

Indexering: de huurprijs en servicekosten worden jaarlijks, voor het eerst per 1-1-2027 verhoogd op basis van het CPI-prijsindexcijfer zoals wordt gepubliceerd door het CBS.
Betalingen: Per maand vooruit te voldoen.
Zekerheidsstelling: waarborgsom of bankgarantie ter grootte van een bruto kwartaalverplichting voor ingangsdatum huurovereenkomst.
Opleveringsniveau: in onderling overleg vast te stellen.
Bijzondere huurvoorwaarden: partijen geven gezamenlijk de nadere uitwerking van het ‘Cultuurcluster Berlijnplein’ vorm, waarbij samenwerking, innovatie en co-creatie centraal staan.
Huurovereenkomst: conform standaard model Gemeente Utrecht, gebaseerd op het ROZ-model 7:230a BW 2015, met de daarbij behorende Algemene Bepalingen.
Voorbehoud: bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst, waarvan een Bibob procedure onderdeel kan uitmaken.

Selectiecriteria
De gemeente Utrecht beoordeelt inschrijvingen op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria. De criteria zijn opgebouwd uit randvoorwaardelijke criteria (voldoet u niet aan één van deze criteria dan maakt u geen aanspraak op een aanbieding vanuit de gemeente Utrecht) en aanvullende criteria. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

Randvoorwaardelijke criteria Weging
- Niet accepteren van de huurvoorwaarden zoals hierboven weergegeven en de huurovereenkomst conform het standaard model van de gemeente Utrecht K.O.
- Niet accepteren van het voorbehoud bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst K.O.
- Geen positief advies voortvloeiend uit een eventuele Bibob procedure K.O.

Aanvullende criteria
- Passend binnen object/omgevingsvisie;
- Bezig zijn met vraagstukken die gerelateerd zijn aan het thema Toekomst van de stad;
- Werken vanuit een coöperatieve gedachte (samenwerking en naar buiten treden);
- Met eigen activiteiten en/of door activiteiten van derden te programmeren een bijdrage leveren aan publieksprogramma op het Berlijnplein;
- Een netwerk van betrokken ondernemers en organisaties in Utrecht, en bij voorkeur ook in Leidsche Rijn;
- Een extravert karakter naar buren of naar buiten hebben, in de dagelijkse zin;
- Een bijdrage leveren aan het verbinden van landelijke netwerken met Berlijnplein;
- Een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving;
- Voldoen aan aanvullende zakelijke criteria: partijen hebben voldoende (eigen) middelen voor huur.

Wilt u aanspraak maken op aanbieding van verhuur?
Indien u in aanmerking wilt komen voor het huren van het object dan dient u uw interesse en onderbouwing uiterlijk voor 22 mei 2023, 23:59 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan berlijnplein@utrecht.nl onder vermelding van ”Interesse huur cultuurcluster Berlijnplein”. Indien uw bericht na deze termijn wordt ontvangen, wordt u niet meer meegenomen als geïnteresseerde in de selectieprocedure.
Beoordeling van uw reactie
De gemeente beoordeelt uw gemotiveerde reactie in een selectiecommissie. Partijen die passen in het profiel nodigen we uit om hun interesse toe te lichten in een presentatie.

De selectiecommissie bestaat uit
- Twee onderhuurders, nog te bepalen
- Arna Notten (DePlaatsmaker, hoofdhuurder)
- Trudie Timmerman (gemeente Utrecht, projectmanager)
- Fulco Treffers (secretaris van de commissie).

Planning selectieprocedure
25 april start werving, informatie online over wat de aan te leveren informatie is.
8 mei uiterste datum stellen van vragen.
10 mei beantwoording vragen.
22 mei indienen voorstellen (deadline 23:59).
25-26 mei Gesprekken.
30 mei voorlopige selectie, gevolgd door een schriftelijke reactie naar alle partijen die een voorstel hebben ingediend.

Er meldt zich geen gegadigde binnen de gestelde termijn:
Indien zich gedurende de hierboven gestelde reactietermijn van 20 dagen geen gegadigden melden blijft deze openbare selectie open en is de gemeente Utrecht gerechtigd een huurovereenkomst aan te gaan met de eerste gegadigde die zich meldt.

Vragen?
Neem bij vragen contact op met Fulco Treffers via berlijnplein@utrecht.nl.

Berlijnplein nabij 520

3541CN Utrecht

Bekijk op de kaart
  • Prijs:
    € 0,00 per dag