Beschrijving

Te Huur

 

Datum publicatie: 7 maart 2024


De gemeente Utrecht zoekt een huurder voor de eerste verdieping van het buurtcentrum Zuilen (nieuwbouw) aan de St. Ludgerusstraat 251. Hiervoor schrijft de gemeente een openbare selectie uit. Op deze manier kunnen alle geïnteresseerden via een toetsbare en transparante selectieprocedure meedingen.


Objectinformatie

Adres: St. Ludgerusstraat 251, Utrecht

Kadastrale kenmerken: Zuilen, sectie C nummer 5069

Bestemming en gebruik: Maatschappelijk enkel; het gebruiken van ruimtes voor scholen, medische en paramedische diensten, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, buurtactiviteiten, het aanleggen en gebruiken van tuinen en erven, verkeers-, parkeer-, groen- en speelvoorzieningen.

Oppervlakte: ca. 435 m² verhuurbaar vloeroppervlakte

Deelverhuur mogelijk indien dit door de kandidaat huurder goed wordt onderbouwd. Voorkeur gaat uit naar één partij, maar deelverhuur wordt niet bij voorbaat uitgesloten.

Het gebouw wordt energieneutraal (ENG) opgeleverd.

Het te verhuren object betreft nieuwbouw en dient dus nog te worden gebouwd. Wij verwijzen u graag naar de planning voor meer informatie m.b.t. de start van de werkzaamheden en indicatie van de oplevering.


Huurvoorwaarden

Huuringangsdatum: Oplevering nieuwbouw medio november 2025

Huurtermijn: 5 jaar gevolgd door aansluitende verlengingstermijnen van telkens 5 jaar.


Opzegtermijn: tenminste 12 maanden


Huurprijs: Kostprijsdekkende huur: € 182,- per m2/vvo per jaar excl. BTW.

Kostprijsdekkende huurprijs, exclusief BTW: Indien huurder voldoet aan de daarvoor gestelde criteria van de Kaderbrief Vastgoed van de Gemeente Utrecht is de kostprijsdekkende huurprijs van toepassing, zie https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/e74d64b3-6135-4d16-9662-5f70f10c722c voor meer informatie.

Kinderopvangorganisaties en gelijksoortige organisaties worden conform de kaderbrief gezien als “overige” partijen. Er wordt een marktconforme huurprijs voor alle overige partijen gerekend, op basis van een huurtaxatie.


BTW: indien niet geopteerd kan worden voor een met BTW belaste huurprijs wordt de huurprijs ter compensatie van het financiële nadeel dat verhuurder hierdoor lijdt met een nader te bepalen percentage verhoogd


Servicekosten: Nader te bepalen bedrag per m2 per jaar exclusief BTW, vaste vergoeding zonder nacalculatie. Voor zover bijkomende levering van zaken en diensten niet door de verhuurder worden verzorgd, dient de huurder zelf voor eigen rekening en risico rechtstreekse overeenkomsten af te sluiten.


Indexering: de huurprijs en servicekosten worden jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum verhoogd op basis van het CPI-prijsindexcijfer zoals wordt gepubliceerd door het CBS.


Betalingen: per kwartaal vooruit te voldoen.


Zekerheidsstelling: waarborgsom of bankgarantie ter grootte van een bruto kwartaalverplichting.


Opleveringsniveau: in de staat waarin de ruimte zich op de huuringangsdatum bevindt.


Bijzondere huurvoorwaarden: Casco + oplevering met binnenwanden, tussendeuren, systeemplafond en pantry.

De kostprijsdekkende huurprijs is hierop gebaseerd. Bovenstaand is afhankelijk van de planning van de aannemer, mocht dit niet lukken qua planning zal de kostprijsdekkende huur naar verwachting lager zijn.

Het gebouw wordt energieneutraal (ENG) opgeleverd.


Huurovereenkomst: conform standaard model Gemeente Utrecht, gebaseerd op het ROZ-model in de zin van BW 7:230a, met de daarbij behorende Algemene Bepalingen.


Voorbehoud: Bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst, waarvan een Bibob procedure en kredietwaardigheid controle onderdeel kan uitmaken.


                                                                                                                    

Selectiecriteria

De gemeente Utrecht beoordeelt inschrijvingen op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria. De criteria zijn opgebouwd uit randvoorwaardelijke criteria (voldoet u niet aan één van deze criteria dan maakt u geen aanspraak op een aanbieding vanuit de gemeente Utrecht) en aanvullende criteria. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.


Randvoorwaardelijke criteria

 • Accepteren van de huursom en huurvoorwaarden zoals hierboven weergegeven en de huurovereenkomst conform het standaard model van de gemeente Utrecht. Inschrijver krijgt de gelegenheid om voorstellen tot wijzigingen te doen via het inschrijfformulier. Indien de gemeente eventuele voorgestelde wijzigingen niet acceptabel vindt dan zal zij dit aan de inschrijver mededelen. In dat geval zal de gemeente de inschrijver in de gelegenheid stellen om de wijziging in te trekken. Wil de inschrijver de voorgestelde wijziging niet intrekken dan heeft dat tot gevolg dat de inschrijver Knock-out is. Indien de gemeente eventuele gestelde wijzigingen wel acceptabel zou vinden dan wordt conform hetgeen hieronder bij ‘Aanvullende criteria’ is vermeld minder punten toegekend in verband met de afwijking. - K.O.
 • Accepteren van het voorbehoud bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst. - K.O.
 • Positief advies voortvloeiend uit een eventuele Bibob procedure. - K.O.
 • Voldoen aan bestemming van het bestemmingsplan. - K.O.
 • De functie in het gehuurde is passend op de locatie en/of de omgeving omdat er geen sprake van is dat algemeen bekend is dat overlast kan worden verwacht in de omgeving en daardoor met succes bezwaar mogelijk is, danwel dat er geen sprake van is dat de openbare orde en veiligheid in het geding komt. -K.O.
 • Huurder is een solvabele en moreel handelende partij. - K.O.

K.O. betekent ‘knock out’ criterium. (Voldoet u niet aan één van deze criteria dan komt u niet in aanmerking voor een aanbieding vanuit de gemeente Utrecht


Aanvullende criteria (punten n.t.b.)

Uitleg scores:

Maximaal aantal punten wordt toegekend indien volledig wordt voldaan aan het criterium. Geen punten worden gegeven indien niet aan het criterium wordt voldaan. Een deel van de punten wordt toegekend wanneer gedeeltelijk wordt voldaan.


 • De kandidaat huurder huurt de bedrijfsruimte zelfstandig en maakt geen gebruik van deelverhuur. - 10 punten


Wij beoordelen uw inschrijving beter naarmate u een groter deel van de bedrijfsruimte zelfstandig zult gaan gebruiken en niet of in mindere mate dan andere inschrijvers gebruik zult gaan maken van deelverhuur. 


 • Samenwerkingsverband, subsidie- of andere financieringsrelatie met de gemeente Utrecht t.b.v. een beleidsdoel of sociaal ondernemer waarbij meer dan 30% van de omzet bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. - 20 punten


Wij beoordelen uw inschrijving beter naar mate u meer samenwerkingsverbanden, subsidie- of andere financieringsrelaties heeft met de gemeente. Indien u een sociaal ondernemer bent, beoordelen wij uw inschrijving beter naar mate het percentage van de omzet dat bedraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken hoger is dan 30%.


 • Door kandidaat huurder gewenste afwijkende voorwaarden en condities ten opzichte van de uitvraag. Dit met inachtneming van hetgeen hierover bij bovenstaande knock-out criteria staat vermeld. - -10 punten


Wij beoordelen uw inschrijving slechter naar mate u meer afwijkende voorwaarden en condities wenst en/of naar mate de gewenste andere voorwaarden en condities naar hun aard een grotere afwijking op de uitvraag betreffen. 

 

 • De functie is voornamelijk gericht op de inwoners van direct omliggende wijken: publieksvriendelijke en toegankelijke activiteiten gericht op wijkbewoners. - 30 punten

 

Wij beoordelen uw inschrijving beter naarmate uw initiatief in meerdere mate gericht is op de inwoners van de direct omliggende wijken en publieksvriendelijk en toegankelijk is.

 

 • De functie is een aanvulling op het reeds aanwezige welzijnswerk in het gebouw en de maatschappelijke voorzieningen in de omliggende wijk. - 30 punten


Wij beoordelen uw inschrijving beter indien de functie die u in het gehuurde wilt uitoefenen in meerdere mate een aanvulling is op het reeds aanwezige welzijnswerk in het gebouw en de maatschappelijke voorzieningen in de omliggende wijk.


 • Kandidaat huurder ziet mogelijkheden om inhoudelijk samen te werken met de huidige huurders. - 10 punten               


Wij beoordelen uw inschrijving beter indien u in meerdere mate mogelijkheden ziet om inhoudelijk samen te werken met de huidige huurders.


Medehuurders in het pand

De begane grond is reeds verhuurd en wordt in gebruik genomen door het Buurtcentrum Zuilen (Locatie Buurthuis Zuilen - Makelpunt Utrecht (makelpunt-utrecht.nl)) en door Buurtteams Utrecht (Buurtteams Utrecht | Homepage (team)).


Wilt u aanspraak maken op aanbieding van verhuur?

Indien u in aanmerking wilt komen voor het huren van het object dan dient u uw interesse en onderbouwing uiterlijk voor 7 april, 12:00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan Wesley de Keijzer via wesley.de.keijzer@utrecht.nl, onder vermelding van ”Interesse huur 1e verdieping Buurtcentrum Zuilen”. Indien uw bericht na deze termijn wordt ontvangen, wordt u niet meer meegenomen als geïnteresseerde in de selectieprocedure. Het staat de gemeente vrij om op ieder moment de procedure te beëindigen en niet over te gaan tot een aanbieding van verhuur. U heeft in een dergelijk geval geen enkel recht op vergoeding van kosten en/of schade op welke wijze dan ook.


Beoordeling van uw reactie

De gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen.


Er kunnen zich dan twee situaties voordoen:

 1. U voldoet aan de gestelde criteria en heeft de hoogste score. De gemeente Utrecht beoordeelt u als meest geschikte potentiële huurder. De gemeente kan dan de stukken opvragen waaruit u kan aantonen dat u voldoet aan de gestelde criteria. Deze stukken dient u binnen 5 werkdagen op verzoek van de gemeente toe te sturen. De gemeente zal u uitnodigen voor een verificatiegesprek. Indien het verificatiegesprek positief is zal de gemeente u een huurvoorstel doen toekomen. Indien de als eerste geëindigde geïnteresseerde afvalt kan de gemeente besluiten de als tweede geëindigde geïnteresseerde uit te nodigen voor een verificatiegesprek, of de hele procedure opnieuw op te starten. 
 2. U voldoet niet aan de gestelde criteria of heeft niet de hoogste score. U maakt dan geen aanspraak op aanhuur van de ruimte en de gemeente zal u hierover informeren

Voor deze deelnemers bestaat de mogelijkheid om in rechte op te komen tegen dit bericht van afwijzing, uitsluitend door het aanhangig maken van een procedure in kort geding bij de Voorzieningenrechter in Utrecht. De termijn hiervoor is gesteld op twintig kalenderdagen na de verzenddatum van het bericht van afwijzing. Deze termijn is een vervaltermijn, waarna de deelnemers niet meer in rechte kunnen opkomen tegen de afwijzing.


Er meldt zich geen gegadigde binnen de gestelde termijn

Indien zich gedurende de hierboven gestelde reactietermijn van 20 dagen geen gegadigden melden blijft deze openbare selectie open en is de gemeente Utrecht gerechtigd een huurovereenkomst aan te gaan met de eerste gegadigde die zich meldt.


Opzet van de procedure

Het feit dat een partij mee kan doen of meedoet aan de openbare selectieprocedure, impliceert op

geen enkele wijze een aanbod aan die partij en er kan dan ook géén aanspraak gemaakt worden

op recht van onderhandeling met de gemeente.

Deze procedure is nadrukkelijk geen aanbestedingsprocedure in de zin van de Aanbestedingswet

2012, het ARW 2016 of het aanbestedingsbeleid van de gemeente.

Alle kosten die u maakt in verband met de selectieprocedure komen voor uw rekening.


Planning

 • Voorbereidingsfase: Vanaf juli 2024 t/m september 2024;
 • Start werkzaamheden: Medio oktober 2024;
 • Afronding werkzaamheden: Medio oktober 2025; 
 • Oplevering buurtcentrum Zuilen: Medio november 2025.

* Door onvoorziene omstandigheden kan bovenstaande planning wijzigen. Aan bovenstaande beoogde planning kunnen geen rechten worden ontleend. 


Vragen?

Bij vragen over de selectieprocedure, neem contact op met Wesley de Keijzer - Assetmanager via e-mail wesley.de.keijzer@utrecht.nl. Indien de vraag en het antwoord relevant is voor overige gegadigden dan wordt dit op deze website gepubliceerd. 

Oppervlakte 435 m2
Capaciteit 0 personen
Aantal ruimtes 1 ruimtes
 • Locatiesoort:
  Openbare inschrijvingen ▪ Gemeente panden ▪ Kinderopvang ▪ Welzijnsaccommodaties en buurthuizen ▪ (Woon)Zorgaccommodaties
 • Activiteiten:
  Educatie ▪ Kinderopvang ▪ Wijkactiviteiten ▪ (Woon) Zorg